Асоціація "Регіональне будівництво"
UA | RU | EN
 Головна
Асоціація
Діяльність
Всі новини
Прес-центр
Контакти

Асоціація «Регіональне будівництво»

КОНЦЕПЦІЯ

професійного самоврядування будівельників в Україні

Що таке організації професійного самоврядування, і зокрема, організації професійного самоврядування у галузі будівництва?

У країнах, де, по-перше, усвідомлюється необхідність зменшення централізації державного управління у певних галузях професійної діяльності, наприклад, у лікарській, юридичній, інженерній, страховій тощо, а, по-друге, у членів професійних спільнот існує прагнення до самоорганізації і самоврядування, держави йдуть на створення юридичних осіб публічного права, наділяючи останніх правом здійснювати частину державних функцій (владних повноважень), які до утворення таких організацій належали до компетенції державних органів (переважно міністерств).

Юридичні особи, що створюються у зазначеному порядку, тобто в силу прямої вказівки про їх утворення у законі, та з наданням їм владних повноважень у певній сфері професійної діяльності є організаціями професійного самоврядування (ОПС).

Як показує досвід європейських країн, організації професійного самоврядування створюються і в галузі будівництва. Відомо, що в країнах «старої» та «нової» Європи активно діють організації професійного самоврядування інженерів-будівельників, архітекторів, дизайнерів, урбаністів (рос. градостроителей) тощо. В силу історичної традиції, у багатьох країнах зазначені організації називають палатами (izba, kammerа) тощо .

Проте, далеко не кожна структура, що у своєму найменуванні має слово «палата» є організацією професійного самоврядування, тобто є юридичною особою публічного права, яка наділена владними повноваженнями. В Україні та країнах колишнього СРСР, за виключенням прибалтійських держав, наразі не створено ні однієї ОПС.

Зареєстровані в Україні юридичні особи зі словом «палата» у найменуванні, зокрема усі торгово-промислові палати, а також створена за їх зразком «Будівельна палата», не є організаціями професійного самоврядування. Вони, по суті, є звичайними громадськими організаціями (ГО), у які, на добровільних засадах, об'єднуються фізичні та/або юридичні особи заради досягнення певних непідприємницьких цілей, заради захисту чи лобіювання інтересів членів ГО тощо. Проте, громадські організації мають мало спільного з організаціями професійного самоврядування.

Що відрізняє організації професійного самоврядування будівельної галузі від громадських організацій, створених у тій же галузі?

Порівнявши юридичні конструкції, в яких створюються громадські організації та організації професійного самоврядування, зокрема будівельної галузі, можна стверджувати, що основними ознаками, які дозволяють провести чітку межу між двома зазначеними видами організацій є те, що: по-перше, організації професійного самоврядування створюються самою державою, тобто, в силу прямої вказівки про їх утворення у законі та внаслідок розпорядження державного органу.

По-друге, створюючи організації професійного самоврядування держава наділяє їх владними повноваженнями щодо організації роботи у професії і контролю за діяльністю членів «цеху».

По-третє, членство в ОПС є обов'язковим. До її складу входять усі носії професії незалежно від їх бажання чи небажання. Наприклад, до організації професійного самоврядування будівельників входять усі особи, що отримали будівельну ліцензію і мають намір здійснювати цю діяльність. Тут діє правило: отримав ліцензію на певний вид професійної діяльності - набув членство в ОПС професії. Втратив ліцензію - втратив членство в ОПС.

По-четверте, в професії може існувати лише одна організація професійного самоврядування. Тільки за умови, що усі члени професійної громади входять до складу однієї організації і позиція (думка) кожного (прямо або опосередковано, тобто через обрання органів організації) враховується при формуванні позиції «цеху», є підстави говорити про самоврядування у професії в цілому . Спроба створити в одній професії кілька ОПС є помилкою та призводить до неможливості сформувати консолідовану позицію «цеху» і до боротьби цих організації за право бути єдиною дійсною представницею професії.

На відміну від організацій професійного самоврядування, громадські організації, зокрема і ті, діяльність яких пов'язана з галуззю будівництва, створюються і діють за іншими принципами.

По-перше, громадські організації створюються:

- без будь-якого відома та спеціального втручання держави;

- на підставі лише загального законодавства, яке дозволяє їх створення;

- і виключно з ініціативи приватних осіб (фізичних та/або юридичних).

По-друге, громадські організації не мають і не можуть мати будь-яких владних повноважень, оскільки такі повноваження відсутні у їх засновників - приватних осіб.

По-третє, конститутивною ознакою громадської організації на відміну від ОПС є добровільність членства в ній. Добровільність проявляється як у вільному вступі до громадської організації так і у вільному припиненні членства в ній. Оскільки організація професійного самоврядування, на відміну від ГО, має владні повноваження з регулювання та контролю за діяльністю усіх членів «цеху», то в ній не може бути добровільного членства. Не повинно бути носіїв професії (у нашому випадку - практикуючих власників будівельної ліцензії), які залишатимуться поза впливом ОПС та матимуть можливість не виконувати її вимоги, посилаючись на відсутність у них членства у зазначеній організації.

По-четверте, тоді як в одній в професії може існувати лише одна організація професійного самоврядування, кількість громадських організацій (асоціацій, об'єднань, спілок тощо), що може бути створена представниками цієї професії самостійно або разом з іншими особами, є не обмеженою. Їх і тепер існує велика множинність.

Цілі і завдання організації професійного самоврядування будівельників.

З досвіду інших країн відомо , що мета існування організацій професійного самоврядування будівельників - бути «другим законодавцем» у питаннях регламентації професійної діяльності та питаннях врядування всередині членів своєї професії.

Діяльність ОПС будівельників, так само як і інших споріднених професій галузі, спрямовується переважно на досягнення та вирішення наступних цілей і завдань:

- сприяння організації та здійсненню будівельної (містобудівної) діяльності в країні (зокрема, участі у процедурах допуску до професії та виключення з професії);

- забезпечення дотримання будівельниками стандартів професійної діяльності (кодексу професійної етики будівельників);

- підвищення професійного рівня будівельників;

- організація навчання претендентів на право займатися діяльністю зі створення об'єктів архітектури (на право отримання будівельної ліцензії);

- представництво інтересів професії та надання інформації про діяльність ОПС будівельників;

- розвиток міжнародних зв'язків, обмін досвідом з ОПС будівельників та державними органами інших країн, що опікуються будівельною діяльністю;

- тощо.

Сприяння організації та здійсненню будівельної (містобудівної) діяльності в країні передбачає участь організації професійного самоврядування будівельників як у процедурах допуску до професії (ліцензуванні) так і в процедурах виключення з професії (позбавлення права займатися певним видом діяльності).

Разом з цим, організації професійного самоврядування опікуються підвищенням професійного рівня, передовсім, дійсних членів ОПС, а також можуть організовувати навчання для осіб, які претендують на вступ до «цеху» будівельників.

У країнах де створено ОПС будівельників, ці організації розробляють стандарти діяльності для членів своєї професійної громади, які, зазвичай, приймаються у формі кодексів професійної етики. Члени «цеху» будівельників наряду з виконанням приписів законів і підзаконних нормативних актів, встановлених і контрольованих державою, зобов'язані дотримуватись зазначених стандартів професійної діяльності (положень кодексу професійної етики), нагляд за дотриманням яких здійснює ОПС будівельників.

Треба наголосити на тому, що на відміну від громадських організацій, які, як правило, представляють та захищають (лобіюють) інтереси осіб, що є їх членами, організації професійного самоврядування, зокрема будівельників, не здійснюють дій щодо представництва та захисту інтересів окремих членів або груп «цеху». Організації професійного самоврядування покликані представляти і захищати інтереси професії в цілому. Цей захист полягає переважно у підтриманні престижу професії в суспільстві через високі вимоги до кваліфікації носіїв професії та до якості результатів їх діяльності.

На певному етапі розвитку, коли зрілість організації професійного самоврядування будівельників не викликатиме сумнівів, їй може бути передано і інші функції, виконання яких раніше лежало виключно на державі.

Структура та органи ОПС будівельників

З огляду на те, як утворюються і діють організації професійного самоврядування будівельників у Європі, враховуючи велику кількість носіїв цієї професії в Україні та їх широке розповсюдження по території країни, а також беручи до уваги те, що контроль за будівельною діяльністю здійснюється на регіональному (обласному) рівні, видається, що структура організації професійного самоврядування будівельників в Україні повинна бути дволанковою.

Першу (базову) ланку утворюватимуть регіональні (обласні та прирівняні до них Київська і Севастопольська) палати будівельників. Другу ланку структури організацій професійного самоврядування посідатиме Національна палата будівельників. Причому регіональні та Національну палату доцільно створювати зі статусом юридичних осіб. Членство у регіональних палатах набудуть усі особи певного регіону (АР Крим, областей, міста Києва та міста Севастополя), які отримали чи будуть отримувати будівельну ліцензію, а членами Національної палати будівельників стануть усі регіональні палати. Таким чином, регіональні палати існуватимуть як об'єднання будівельників регіону, а Національна палата - як об'єднання регіональних палат. Разом регіональні палати і Національна палата утворюватимуть цілісну структуру ОПС будівельників України.

Враховуючи структуру організації професійного самоврядування будівельників та завдання, які стоять перед нею, видається, що у складі регіональної палати повинні бути сформовані такі органи: збори, рада, виконавчий директор, ревізійна комісія, комісія з питань професійної етики (або комісія зі стандартів професійної діяльності), а у складі Національної палати - збори, рада, виконавчий директор та ревізійна комісія.

Створення у складі регіональних палат таких же органів як і у складі Національної палати не означає тотожність їх компетенції. Так вищими органами регіональних і Національної палати є збори, однак компетенція їх буде відрізнятися. Зокрема, до виключної компетенції Національної палати має належати право приймати кодекс професійної етики будівельників, право встановлювати розмір та порядок відрахувань будівельниками обов'язкових членських внесків до регіональних палат, а також визначати розмір внеску регіональних палат до Національної палати.

Виходячи з того, що основний обсяг роботи із забезпечення дотримання будівельниками вимог професійної етики (розгляд скарг на неналежне виконання обов'язків, недотримання вимог професійної етики та правил гідної поведінки, здійснення перевірок, складання звітів за наслідками перевірок тощо) здійснюватиметься на рівні регіональних палат, комісії з питань професійної етики пропонується створювати лише як органи цих палат.

Взаємодія ОПС будівельників з органом державної влади, уповноваженим здійснювати державну політику у сфері будівництва, архітектури та містобудування.

У реаліях сьогодення, створення організації професійного самоврядування будівельників з делегуванням їй частини державних функцій (владних повноважень) буде означати визнання державою зрілості професійної спільноти будівельників і її здатності долучитись до регулювання у своєму професійному середовищі.
Для членів «цеху будівельників» це буде шанс довести, що вони готові вирішувати самостійно, силою об'єднаних членів питання внутрішньої організації професійної спільноти та багато питань, що регламентують їх професійну діяльність.

Разом з тим, було б невірно думати, що зі створенням ОПС будівельників орган державної влади, на який покладено завдання здійснювати державну політику у сфері будівництва, архітектури та містобудування, в якійсь частині втратить свої повноваження та вплив як регулятора у зазначеній сфері.

Виконуючи завдання, поставлені законом перед організацією професійного самоврядування будівельників, остання діятиме разом (у координації) з вищезазначеним державним органом.

Інакше кажучи, в особі цієї організації орган державної влади, на який покладено відповідальність за організації будівництва, архітектури та містобудування в країні, набуде фахового і небайдужого помічника з широкого кола питань, віднесених до його компетенції.

На відміну від громадських організацій галузі, які надають допомогу міністерству у питаннях покращення чинного та створення перспективного законодавства, залучаючи до аналітичної і нормопроектувальної роботи експертів «час від часу» та тоді, коли це безпосередньо зачіпає інтереси членів такої асоціації, організація професійного самоврядування матиме фінансову і організаційну можливість здійснювати зазначену діяльність постійно та на високому професійному рівні.

1 Фахівцям в Україні напевно відомо про існування, наприклад, Баварської палати інженерів-будівельників та Баварської палати архітекторів, Берлінської палати архітекторів і будівельників, Польської палати інженерів-будівництва, Палати архітекторів Польщі, Палати урбаністів Польщі  тощо.

2 Це не означає, що територіальні структури ОПС не можуть мати статусу юридичних осіб. Навпаки, для демократичності системи самоврядування кожна з територіальних (регіональних) палат повинна бути суб'єктом права. При цьому, важливо, щоб кожна регіональна палата входила до єдиної ОПС професії.

3 Закон «Про палату архітекторів та палату інженерів-будівельників Баварії», Закон «Про берлінську архітектурно-будівельну палату», Закон Польщі «Про професійне самоврядування архітекторів, інженерів-будівельників і урбаністів».

 

ТЕКСТ КОНЦЕПЦИИ профессионального самоуправления строителей в Украине

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ профессионального самоуправления строителей в Украине

Про Асоціацію → Концепция
СтройОбзор - портал новостроек
Интернет-портал недвижимости www.meget.kiev.ua
БудФонд
Строительная бухгалтерия
Группа изданий КАПСТРОИТЕЛЬСТВО